Định luật Lentz

From Wikiversity

Định luật Lentz cho rằng

Từ cảm ứng được tạo ra từ Từ cảm có cùng cường độ và ngược chiều với nhau

Với

. Từ cảm
. Từ cảm ứng
. Số vòng quấn

Điện từ của dẩn diện[edit]

Vòng tròn dẩn điện[edit]

Từ cảm

Từ cảm ứng


Cuộn tròn của N vòng tròn dẩn điện[edit]

Từ cảm

Từ cảm ứng