Đối phó (tâm lý)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đối phó tâm lý (hoặc chiến lược đối phó) đề cập đến những nỗ lực hành vi và nhận thức được thực hiện bởi các cá nhân trong nỗ lực đối phó với các tình huống căng thẳng .

Định nghĩa đối phó được trích dẫn rộng rãi nhất là nó liên tục thay đổi các nỗ lực nhận thức và hành vi để quản lý các nhu cầu bên ngoài và / hoặc cụ thể được đánh giá là đánh thuế hoặc vượt quá tài nguyên của người đó (Lazarus & Folkman, 1984[1] ).

Một viễn cảnh lý thuyết quan trọng trong lĩnh vực này là mô hình giao dịch căng thẳng và đối phó của Lazarus và Folkman[2].

Tham khảo[edit]

  1. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer
  2. Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1988). The relationship between coping and emotion: Implications for theory and research. Social Science Medicine, 26, 309-317.

Xem thêm[edit]