Đồng cảm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đồng cảm là một cách mà một cá nhân có thể phản ứng với tình huống của một cá nhân khác, và đặc biệt là về mức độ mà người đó có thể hiểu quan điểm của người khác (Davis, 1983).

Tham khảo[edit]

Davis, M, H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113-126.