Động lượng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Động lượng đại diện cho di chuyển của một khối lượng ở một vận tốc . Động lượng co ky hieu

Động lượng[edit]

Lực tương tác với khối lượng lam cho khối lượng di chuyển ở một vận tốc

Ta co


Công thức tổng quát

Động lượng di chuyển ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng[edit]

Động lượng lượng tử đại diện cho di chuyển của một Lượng tử ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng


Công thức tổng quát

Động lượng di chuyển ở vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng[edit]

Động lượng khối lượng tương đối đại diện cho di chuyển của một khối lượng tương đối ở vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng


Công thức tổng quát

~