Điểm

From Wikiversity

Điểm được hiểu như là một đối tượng trong không gian có kích thước bằng không ở mọi chiều . Thí dụ , Một dấu chấm nhỏ được coi là hình ảnh của điểm . Một điểm cũng là một hình hình học. Mỗi đường là tập hợp vô số các điểm. Ví dụ: đường tròn là tập hợp các điểm có cùng bán kính và tâm, đường thẳng, các đường conic (elip, parabol, hyperbol, đường tròn)...

Tên của một điểm thường được kí hiệu bằng một chữ cái La tinh in hoa như A, B, C, M, N... hoặc hiếm hơn là các chữ cái Hy Lạp. Điểm thường được biểu diễn bằng một dấu chấm Thí dụ , Điểm A được biểu diển như sau

A