Điện trở kháng và thất thoát năng lượng điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mọi vật dẩn điện đều có thất thoát năng lượng điện dưới dạng Nhiệt tỉ lệ với Điện trở kháng

Voi

Dẫn Điện .
Bán Dẩn Điện .