Биология (7 клас)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

== Многообразие и класификация на организмите

Едноклетъчни организми[edit]

Обща характеристика на предядрените едноклетъчни едноклетъчни организми Бактерии. Цианобактерии Обща характеристика на същинскоедрените Тип Кореноножки Тип Камшичести Тип Ресничести Колониални едноклетъчни организми

Многоглетъчни организми[edit]

Царство Растения[edit]

Обща характеристика на растенията Талусни растения. Водорасли Растителни тъкани. Образувателна и основна тъкан Покривна, проводяща и механична тъкан Растителни органи. Вегетативни органи Размножителния органи при растенията 15. Видоизменени растителни органи 16. Кормусни растения. Отдел Мъхове 17. Папратови. Отдел Папрати 18. Отдел Семенни растения. Подотдели голосеменни 19. Многообразие на голосеменните растения 20. Подотдел Покритосеменни (Цветни) растения 21. Многообразие на цветните растения Царство Гъби 22. Обща характеристика на гъбите 23. Многообразие на гъбите 23*. Царство Растения и царство Гъби (обобщение) Царство Животни 24. Обща характеристика на животните 25. Тип Мешести 26. Многообразие на мешестите животни 27. Тип Плоски червеи 28. Тип Кръгли червеи 29. Тип Прешленести червеи 30. Многообразие на червеите 31. Тип Членестоноги 32. Клас Ракообразни. Клас Паякообразни 33. Клас Насекоми 34. Многообразие на членестоногите 35. Тип Мекотели 36. Многообразие на мекотелите 36*. Царство Животни (обобщение) Роля на организмите в природата и значението им за човека 37. Роля на живите организми в кръговрата на веществата 38. Взаимоотношения между организмите в природата 39. Роля на едноклетъчните организми в природата 40. Паразитни едноклетъчни организми. Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиенни норми 41. Паразитни растения и растения-хищници 42. Роля на растенията в природата и значението им за човека 43. Паразитни гъби. Заболявания на човека, причинени от паразитни гъби. Хигиенни норми 44. Безгръбначни животни-паразити. Заболявания на човека, причинени от безгръбначни паразити. Хигиенни норми 45. Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България 46. Роля на човека за опазване на биоразнообразието 47. Защитени природни обекти в България 47*. Ролята на организмите в природата и значението им за човека (обобщение)