Лични местоимения в немския език

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Местоимения в именителен падеж[edit]

Отговорят на въпроса кой?.

(de) (bg)
ich аз
du ти
er/sie/es той, тя, то
wir ние
ihr Вие
sie те
Sie Вие

Предлозите в именителен падеж се употребяват вместо подлог.

Например: Кой живее у България? Аз живея у България.

По немски: Wer lebt in Bulgarien? Ich lebe in Bulgarien.

Лични местоимения във винителен падеж[edit]

Заместват прякото допълнение. Отговарят на въпроса кого?.

(de) (bg)
mich мен(е)
dich теб(е)
ihn/sie/es него,нея,него
uns нас
euch Вас
sie тях
Sie Вас

Например: Кого обичаш ти? Аз обичам тебе.

По немски: Wen liebst Du? Ich liebe Dich.

Лични местоимения в дателен падеж[edit]

Отговорят на въпроса на кого? / кому?.

(de) (bg)
mir на мен(е) / мен(е)
dir на теб(е) / теб(е)
ihm/ihr/ihm на него, на нея, на него / нему, ней(неи), нему
uns на нас / нам
euch на Вас / Вам
ihnen на тях / тям
Ihnen на Вас / Вам

Например: На кого помагаш ти? Аз помагам на нея.

Също правилно: Кому помагаш ти? Аз помагам ней (или неи).

По немски: Wem hilfst Du? Ich helfe ihr.

Постскриптум: Формите на кого и кому са дублетни у техния начин на приложение.