Jump to content

Молба

From Wikiversity
         До Директора
         НА СУ "П.К.

Яворов"


      ЗАЯВЛЕНИЕ
     От 

Милена Стоянова Камбурова

  Моля,да бъда назначена на длъжността Учител по изобразително  

изкуство

     СУ " "П.К Яворов" 
Надявам се, че кандидатурата ми ще бъде одобрена.

           С уважение:
        Милена Камбурова


Гр. Пловдив 19.08.2021 г.