Наукова школа з моделювання та управління інформаційних мультимедійних технологій.

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Львівська наукова школа з моделювання та управління інформаційних мультимедійних технологій Огірко Ігор Васильович - об'єднання докторів наук, професорів, науковців , дослідницька діяльність молодих учених.Діяльність волонтерська-форма організації наукової праці співробітників .

 • 1. Розвиток наукової школи

Моделювання та управління проектів інформаційних мультимедійних технологій. ( зафіксовано 14.04.2010 р., створення наукової школи Інститут Східної Європи УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН» , кадровий склад наукової школи та перспективи його оновлення, заплановані захисти кандидатських та докторських дисертацій).

 • 2. Пріоритетні тематичні напрями . Проблеми математичного моделювання інформаційних мультимедійних технологій та управління проектів стосовно інформаційних технологій.
 • 3. Дослідницька діяльність . Моделювання та впровадження інформаційних мультимедійних технологій. Буде розроблена низка інформаційних систем та ІТ, для впровадження в навчально-організаційний процес УАД.
 • 4. Підготовка наукових кадрів. Аспіранти готують дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук що є кваліфікаційною науковою працею, яка повинна містити наукові положення та науково обґрунтовані результати у галузі науки, що розв’язують важливу науково-прикладну проблему.
 • 5. Дослідницька інфраструктура. Дослідницька інфраструктура - сукупність комп’ютерних ресурсів, які використовуються для проведення досліджень на найвищому рівні, що охоплює банки даних наукової інформації, інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грід, комп’ютери, програмне забезпечення і мережевий зв’язок), та структури комп’ютерного характеру. Дослідницькі інфраструктури є локально розташованими, віртуальними і розподіленими,.входитять до міжнародних мереж.
 • 6. Інноваційна та виробнича інфраструктури. Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації визнані ключовими технологіями, що на найближче десятиріччя будуть основними двигунами НТП. Актуальною проблемою є розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою підвищення рівня навчального процесу в УАД.Інформатизація освіти вимагає впровадження інноваційних методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців нової формації, створення потужної інформаційної інфраструктури з розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним середовищем, впровадження ІТ, електронного навчання, комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних).
 • 7. Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти в УАД передбачає:самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;надання достовірної інформації про результати власної навчальної наукової діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
 • 8. Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи. Важливим напрямком роботи є інформаційна робота, впровадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек, інформаційна культура, що формується шляхом популяризації ІТ.
 • 9. Публікаційна активність. Публікаційна активність науковця кафедри інформаційних мультимедійних технологій -успішна робота з інформаційними платформами Web of Science, Scopus, та створення профілів учених та їхньої реєстрації в Google Scholar, Orcid, Research ID.
 • 10. Співпраця з бізнесом та промисловістю. Міжнародна діяльність кафедри інформаційних мультимедійних технологій УАД буде багатовекторною. у міжнародних проектах «Tempus Tacis», «DAAD», «Еразмус Мундус», «Фулбрайт» та ін., що відкриває нові можливості для реалізації потенцілу студентам академії У відповідності до укладених угод буде співпраця з європейськими вищими навчальними закладами. Одним з напрямків такої співпраці є навчання за програмою подвійного диплому є співпраця з інноваційними підприємствами видавничо-поліграфічного комплексу Німеччини, Польщі, Литви, Австрії та ін., що забезпечує можливість проходження практики та стажування закордоном студентів та працівників.
 • 11. Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками. Кафедри інформаційних мультимедійних технологій УАД буде учасником Міжнародної асоціації поліграфічних вищих навчальних закладів світу (ICGER), Міжнародної асоціації дослідних організацій для інформаційної, медійної та видавничо-поліграфічної галузей (IARIGA), Міжнародної асоціації вищих навчальних закладів центрально- та східноєвропейських країн (IPEQ). Завдяки цій співпраці буде обмін досвідом, а також оптимізується навчальний процес для підготовки висококваліфікованих фахівців.
 • Характеризується дослідною програмою, спільністю наукової діяльності в галузі– колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи-об’єднання однодумців, що втілюють наукові дослідження у життя. У діяльності наукової школи реалізуються функції:виробництво наукових знань,поширення знань,підготовка фахівців.Ознаки школи:багаторічна наукова продуктивність, що характеризується кількісними показниками-кількість праць, які публікуються у журналах, наукових роботах – це наукові праці вчених,широта проблемно-тематичного, географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи,збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку,забезпечення спадкоємностей у дослідженні, об’єднання у школу вчених та постійне поновлення виконавців,постійні комунікаційні зв’язки ,активна педагогічна діяльність.
 • ІТ, інформаційно-комунікаційні технології — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси, тобто процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї.Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.Інформаційна технологія — це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.Інформаційні технології — сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації. Інформаційні технології призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів.Початок розвитку — з 1990-их років XX століття, разом з появою і розвитком інформаційних систем.

Сучасні ІТ, інформаційно-комунікаційні технології[edit]

 • Інформаційна технологія опрацювання даних
 • Інформаційна технологія керування
 • Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень
 • Інформаційна технологія експертних систем

Основні напрями наукової роботи[edit]

Представники школи є[edit]

 • Огірко І. В,доктор наук, професор
 • Юзевич Володимир Миколайович - доктор наук, професор
 • Заневський Ігор Пилипович - доктор техн. наук, професор
 • Ясінський М. Ф.,канд. техн.наук, завідувач кафедрою;
 • Серант А. Й., канд. наук
 • Синицький О. С., канд. наук
 • Шульжик Ю., канд. техн.наук
 • Кащевська С.І.,
 • Карпук В. І.
 • Огірко О.І., канд. техн.наук
 • Загура Ф. І.,канд. наук, завідувач кафедрою;
 • Пілат О. Ю., канд. техн.наук
 • Панишко Ю. М.
 • аспіранти- Климентий Ю. М. , Гладун Д В., Жмихов Я. Ю.

Публікації львівської наукової школи з моделювання та управління інформаційних мультимедійних технологій[edit]

Посилання[edit]

hor Ohirko. Olexandra Romaniuk. Deformation. Thermosoftening plastic. University «Lviv Stavropigion». Institute for Eastern Europe. Lviv, 2014. — S. 59. Ihor Ohirko, Sofia Kaschevska. Modelowanie matematyczne. Administracja publiczna. Informatyka medyczna. Institute for Eastern Europe. — Львів : Університет «Львівський Ставропігіoн», 2014. — S. 75. (пол.) Огірко І. В., Ясінський М. Ф., Ясінська-Дармі Л. М. Жорсткі і м'які математичні моделі та їх застосування // Наукові записки. Українська академія друкарства. 2015. — № 1 (50). — Львів, Україна. — С. 102—117. Огірко І. Інформаційні технології безпекометрії. 4- Міжнароднa науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». Національний університет "Львівська політехніка "04 — 05 червня 2015 р. Львів, Україна. — С. 199—200. Серант А. Й., Огірко І. В. Оцінка якості надання адміністративних послуг. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 42 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — С. 149—162. Огірко І., Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л. Інформаційна технологія і математична модель створення графічних засобів захисту цінних паперів і документів з використанням 3D-голограми // Комп'ютерні технології друкарства. — 2015. — С. 90—101. Огирко И. В., Ясинський М. Ф., Огирко О. И., Ясинская-Дамри Л. М. Моделирование упругих процессов в телах с учетом поверхностньих эффектов // Скориновские чтения 2015: книгоиздания и книгораспространение. 3-6 сентября 2015. — Mинск, 2015. — С. 215—219. Огірко І. В., Ясінський М. Ф., Огірко О. І.,Ясінська-Дамрі Л. М. Діагностування тріщин конструкцій за допомогою нечітких баз знань. Дніпропетровський Національний Університет. Збірник -Вібрація в техніці та технологіях. Тези доповідей. — Дніпропетровськ, 2015. — С. 29—31. Кунченко-Харченко В. І., Огірко І. В. Оптимізація пошукової моделі відбору даних з використанням Кu простору // Обробка сигналів і негаусівських процесів. Праці V міжнародної науково-практичної конференції.Черкаський державний технологічний університет. — Черкаси, 2015. — С. 103—107. Огірко І. В. Математичне моделювання технічної підготовки спортсменів складно координаційних видів спорту // Наук. зб. VІ Міжнароднa науково-практичнa конференція «Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві». 24–26 вересня 2015. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2015. — Т. 1. — С. 113—118. Огірко І. В. Жорсткі і м'які математичні моделі та їх застосування // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія: Технічні науки. — 2015. — № 1. — С. 102—117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nztexn_2015_1_14. Серант А. Й. Оцінка якості надання адміністративних послуг / А. Й. Серант, І. В. Огірко // Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 42. — С. 149—161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_42_18. Юзевич В. М. , Огірко І. В., Огірко О. І. Нечітка економіко-математична модель інвестометрії // Наукові записки Львівського Університету бізнесу та права. Серія: економічні науки. — 2015. — Вип. № 14. — Львів : СПОЛОМ, 2015. — С. 46—51. Kucherov D.P., Ohirko I.V., Ohirko O.I., Golenkovskaya T.I. Neural Network technologies for recognition characters. Electronics and control systems. «National Aviation University»– № 4 (46). — 2015. — P. 65—71. — ISSN 1990-5548. Ihor Ohirko, Michaił Yasinsky, Ludmiła Yasinska-Damri, Olga Ohirko. Models of Geometrical Optics and Lenticular Printing: "Computer Technologies of Printing ". Vol. 2. Ukrainian Academy of Printing, 2015. — P. 205—213. — ISSN 2411-9210. W. Wysoczansky, A. Oliejnik, I. Ohirko. Mathematical modelling of diffusion processes in the shale gas production technology. Instytut Budownictwa, PSW im. Papieża Jana-Pawła II. «Telecotron international». — Warszawa. 2016. — Pg. 22. — ISBN 978-83-932045-2-6-0. (пол.) Walery Wysoczański, Andrzej Oliejnik, Igor Ohirko. Modelowanie matematyczne procesów dyfuzyjnych przy realizacji technologii wydobycia gazu łupkowego. Magistrale przesyłowe i energetyka. — Warszawa. RUROCIĄGI/ — Nr 1–2/70/2016. — S. 14—23. (пол.) Огірко І. В., Панишко Ю. М. Майкл Фарадей — видатний англійський фізик і хімік 19 століття // Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб. наук. праць. — Вип. 121 — Львів, 2016. — С. 52—53. — ISBN 2397-0722. Огірко І. В., Романюк-Огірко О. П. Мультимедійні технології в хімії. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16–19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства. Тези доповідей. — 2016. — C. 143. Майкович І. В., Огірко І. В., Романюк-Огірко О. П. Розроблення моделі процесу клейового скріплення реставраційних матеріалів. Українська академія друкарства тези доповідей студентської наукової конференції (18–20 травня 2016 р.) Львів, 2016. — C. 68. Огірко І. В., Огірко О. І. Математична модель оцінювання якості та захисту WEB . Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (16–19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства. Тези доповідей. — 2016. — C. 133. Огірко I. B., Огірко О. І., Кащевська С. І. Інформаційні технології та інформаційне забезпечення фізичної культури та спорту. Збірник . Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Збірник_ІІІ_науково-практичного семінару «Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді» 15-16 грудня 2016. — C. 90—93. https://www.academia.edu/Bookmarks. Огірко І. В, Романюк О. П. Aлгебраїчні властивості двовимірного ядерного простору. Алгебра Менделеєва — Маніківського і періодична система атомних ядер Колективна монографія " Моделювання та технології ". Інститут Східної Європи. Видавництво «Ліга-Прес». Львів. 2017. С. 58-73. Огірко І. В, Романюк О. П., Огірко О. І. Термодинамічна модель Володимира Юзевича опису фізико-механічних процесів у поверхневих шарах твердих тіл. Колективна монографія «Моделювання та технології». Інститут східної Європи. — Львів : Ліга-Прес, 2017. — С. 3—12.

Науковий доробок[edit]

 • Лазар І.Г., Кащевська С.І. Ґендерна політика та інформаційний менеджмент в охороні здоров'я України// Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія: Матеріали щорічної наук. – практ. конф. за міжнар. участю (27 січня 2005 р.): У 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Ч. 2. – С. 177- 180
 • Ігор Огірко, Софія Огірко, Ігор Чорнобай, Олена Шиян. Підготовка фахівців рекреаційно-оздоровчої сфери з навчального курсу “валеометрія”. Матеріали 2- ї регіональної науково-практичної конференції “Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення”. Львів: ЛДІФК.- 11-12 травня 2000 року.
 • Карпук В. І., Кащевська С. І., Огірко І. В. Сучасні можливості дистанційного навчання слухачів.Матеріали щорічної наук. – практ. конф. за міжнар. участю : Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 170- 180.
 • Кащевська С. І. Валеометрія та духовні засади дорового способу життя.Материалы III Международной научно-практической конференции. ВАЛЕОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ .2005 г. Том 1.
 • Ясінський М. Ф., Кащевська С. І., Ясінська Л. М., Ковалишин В. В. Оптичні і оптико-електронні методи реєстрації рухів спортсменів // Фізична культура і спорт: проблеми, дослідження, пропозиції: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 65. – С. 54-57.

Джерела[edit]

 • Ясінський М. Ф., Кащевська С.І., Ясінська Л.М. Інформаційні технології в роботі медичного психолога.Університет "ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН". Львів. 2004 р., 20с.
 • Ihor Ohirko , Sofia Kaschevska. Modelowanie matematyczne. Administracja publiczna. Informatyka medyczna. Університет "Львівський Ставропігіон",Lviv. 2014 . 68с.

Бібліографія[edit]

 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
 • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
 • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
 • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.

Джерела[edit]