Прилагателно име в немския език

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Прилагателното име в немския език се скланя според рода на съществителното име. Има два вида склонение - силно и слабо. По-слабото склонение са прилагателните след определителен член (der, die, das) или след показателно местоимение (dieser, diese, dieses - този, тази, това).

Падеж Мъжки род Женски род Среден род Множествено число
Именителен (Nominativ) Der kluge Mann Die kluge Frau Das kluge Kind Die klugen Männer
Винителен (Akkusativ) Den klugen Mann Die kluge Frau Das kluge Kind Die klugen Männer
Дателен (Dativ) Dem klugen Mann Der klugen Frau Dem klugen Kind Den klugen Männern
Родителен (Genitiv) Des klugen Mannes Der klugen Frau Des klugen Kindes Der klugen Männer


Прилагателни без определителен член се скланят по силното склонение:

Падеж Мъжки род Женски род Среден род Множествено число
Именителен (Nominativ) kluger Mann kluge Frau kluges Kind kluge Männer
Винителен (Akkusativ) klugen Mann kluge Frau kluges Kind kluge Männer
Дателен (Dativ) klugem Mann kluger Frau klugem Kind klugen Männern
Родителен (Genitiv) klugen Mannes kluger Frau klugen Kindes kluger Männer

Прилагателни след неопределителен член:

Падеж Мъжки род Женски род Среден род Множествено число
Именителен (Nominativ) ein kluger Mann eine kluge Frau ein kluges Kind keine klugen Männer
Винителен (Akkusativ) einen klugen Mann eine kluge Frau ein kluges Kind keine klugen Männer
Дателен (Dativ) einem klugen Mann einer klugen Frau einem klugen Kind keinen klugen Männern
Родителен (Genitiv) eines klugen Mannes einer klugen Frau eines klugen Kindes keiner klugen Männer