Jump to content

Пълномощно

From Wikiversity

Генерално пълномощно

Долуподписаният .........................., роден на .......................г., л. карта №................., издадена на ..........................г. от МВР - ..................., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява "........................." АД / ООД със седалище и адрес на управление гр............................, рег. по ф. дело №.....................г. по описа на ..................... съд, парт. №.................., том ....., стр................,


УПЪЛНОМОЩАВАМ

........................................................., ЕГН ..................., притежаващ л.карта №..................., изд. на ......................г. от МВР - .................., местоживеене гр....................


СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

Да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви действия, включително и разпоредителни, като представлява упълномощителя пред всички лица, организации и институции в страната и в чужбина. Тези действия включват, но не се ограничават до:

.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... (изброяват се действията и сделките, които упълномощеният може да извършва).

Настоящото пълномощно има срок на действие до ......................г.


Дата: ...............г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: /............................................./