Спрежение на спомагателните глаголи

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Спомагателните глаголи в немския език са sein , werden , haben .

Основното значение на глагола sein е съм . Но като спомагателен глагол той губи основното си значение и изпълнява само граматична функция. С помощта му се образуват някои перфектни форми на глаголите. ( Ich bin nach Deutschland gefahren- Отидох в Германия. ), както и формите на стателния страдателен залог (Zustandspassiv) - Das Gebäude ist 1876 gebaut – Сградата е построена през 1876 година.

Глаголът werden се използва за образуване на бъдеще време, както и на процесуален страдателен залог (Vorgangspassiv). Тогава той губи основното си значение (ставам).

haben използваме при образуване на перфектни времена. А основното му значение е имам.

Тези глаголи имат специфично спрежение, което не е подчинено на общите правила.

sein[edit]

(de) (bg)
ich bin аз съм
du bist ти си
er/sie/es ist той, тя, то е
wir sind ние сме
ihr seid вие сте
sie sind те са
Sie sind Вие сте

haben[edit]

(de) (bg)
ich habe аз имам
du hast ти имаш
er/sie/es hat той, тя, то има
wir haben ние имаме
ihr habt вие имате
sie haben те имат
Sie haben Вие имате

werden[edit]

(de) (bg)
ich werde аз ставам
du wirst ти ставаш
er/sie/es wird той, тя, то става
wir werden ние ставаме
ihr werdet вие ставате
sie werden те стават
Sie werden Вие ставате