Сучасна географічна освіта

From Wikiversity

Сучасна географічна освіта і наука

Навчальний план[edit]

1. Вступ. Предмет і завдання курсу «Сучасна географічна освіта і наука»[edit]

Особливості пізнання і накопичення географічних знань. Сутність предмету та завдання курсу. Понятттєво-термінологічна система відображення основ географії науки і освіти. Науково-теоретичні, методичні і прикладні основи курсу. Наукова література та інформаційні джерела курсу.

2. Історичні аспекти формування і розвитку географічної освіти і науки[edit]

Географія у античному світі. Географічні ідей і філософські погляди Аристотеля, Ератосфена, Страбона, Птоломея. Географія середньовіччя і перші географічні відкриття. «Загальна географія» Вареніуса і гуманістичні погляди Олександра Гумбольдта про світ, природу і людину. Східноєвропейська (українська, російська), західноєвропейська (німецька, французька, англійська), американська та інші географічні школи у XX столітті.

3. Теоретичні і методологічні основи сучасних географічних досліджень і освітніх програм[edit]

Погляди на сутність географічної науки і освіти у працях вчених різних епох. Сучасне розуміння понять «теорія» як узагальненого конкретного знання про об'єкт дійсності і «методологія», що забезпечує отримання знання географічної науки і освіти. Теоретичні і методологічні засади сучасної географії у працях українських вчених-географів С. Рудницького, П. Тутковського, В. Кубійовича, К. Воблого, А. Синявського, Я. Олійника, М. Пістуна. О. Топчієва, О. Шаблія. Трансформаційні процеси географічної науки у контексті формування гуманістичної парадигми. Сутність географічних освітніх програм. Головні дидактичні принципи і прийоми географічних освітніх програм.

4. Сучасні напрямки наукових географічних досліджень[edit]

Екологізація, інформатизація, гуманізація та соціологізація географічних досліджень. Інтеграційні процеси міждисциплінарних і наукових знань. Сучасні напрямки наукових дискусії — глобальні зміни і глобалізація; суспільство і довкілля; ризики і конфлікти; урбанізація і демографічні зміни.

5. Сучасна географічна освіта. Виклики і завдання[edit]

Шкільна і вища географічна освіта. Структурні навчальні блоки шкільної географічної освіти. Програмні засади і зміст освіти, основні принципи і підходи їхнього формування. Поєднання та зв'язок наукових положень навчального матеріалу з практикою. Структурні науково-навчальні блоки географії вищої школи. Науково-теоретичні методичні аспекти і принципи формування змісту сучасної географічної освіти. Порівняльна характеристика навчальних дисциплін та організації навчального процесу провідних закладів вищої освіти світу. Поєднання кваліфікаційних принципів навчання із формуванням компетентностей.

6. Міжнародні географічні організації і видання[edit]

Міжнародний географічний союз (започатковано у 1922 р.), завдання і цілі, Міжнародні географічні конгреси, мета та завдання (33-й географічний конгрес у Пекіні 2016), Національні географічні товариства, етапи їхнього діяльності й досліджень. Національні атласи. Наукові й освітні національні географічні видання (Український географічний журнал, Географія у школі). Наукові видання із серії Географія провідних університетів і центрів досліджень світу Національні періодичні науково-популярні видання «National Geographic», «Вокруг света» та ін.

7. Сучасні географічні науково-освітні центри України і напрямки досліджень[edit]

Місце, роль і значення української географічної науки і освіти у світовому вимірі, географія наукових географічних українських шкіл і їхній внесок в українську географічну науку і освіту. Інститут географії НАН України. Українські географічні видання. Лідери національних шкіл.

8. Сучасні географічні науково-освітні центри світу і напрямки досліджень[edit]

Провідні географічні школи і центри досліджень Західної і Східної Європи, Америки, країн Східної Азії і Австралії та Океанії, напрямки, тематика і науково-практичні їхніх досліджень.

9. Головні проблеми і науково-освітні програми з природничої географії[edit]

Місце і роль природничої географії у структурі географічної освіти. Модернізація змісту і оптимізація способів й технологій організації освітнього процесу викладання фізичної географії у школі та закладах вищої освіти на основі новітніх принципів формування знань та компетенцій. Традиційні і новітні джерела інформації та засоби й прийоми їхнього використання. Проблеми взаємодії природного середовища і суспільства. Природні і техногенні катастрофи та шляхи їхнього попередження.

10. Головні проблеми і науково-освітні програми з суспільної географії[edit]

Новітні підходи визначення місця і ролі суспільної географії у структурі географічної освіти. Програмні засади суспільної географії у висвітленні формування сучасного світового порядку. Глобальні, регіональні і національні проблеми людства. Традиційні і новітні джерела інформації, засоби й прийоми їхнього використання.

Термінологія[edit]

Література[edit]

Посилання[edit]