Уикиверситет:Уикиверситет не прави юридически заключения

From Wikiversity

'Уикиверситет съдържа статии по много правни аспекти и въпреки това няма никаква гаранция за достоверността на тези статии. Няма абсолютно никаква гаранция, че което и да е твърдение, съдържащо се в статия и засягащо правни въпроси е юридически вярно и коректно. Правото варира от място на място и постоянно се променя, понякога прекалено бързо. Даже ако твърдение по правен въпрос е вярно, то може да бъде вярно само на мястото където живее лицето, публикувало информацията. Правото може да бъде изменено или отменено от упълномощените за това органи след като статията е била поставена в Уикиверситет.

Правовата информация, предоставена на Уикиверситет, има общ характер и не може да замени съвета на лицензиран професионалист, в лицето на компетентен властови представител, притежаващ специални знания, които могат да се приложат към обстоятелствата именно на вашето дело. Моля, свържете се с вашите местни юридически организации, за да получите информация за специалист, упълномощен да решава дела, подобни на вашето.

Нито частните донори, нито системните оператори, разработчици, спонсори на Уикиверситет, или който и да е друг, свързан с Уикиверситет, не носи никаква отговорност за резултата или възникналите обстоятелства от опита да се използва или приложи информация, публикувана на този сайт.

Никаква информация, представена в Уикиверситет или който и да е друг проект на Фонд Уикимедия, не трябва да се тълкува като опит да се дават правни съвети, да се предложи официален текст или тълкуване на официални документи, или по друг начин да се упражнява юридическа практика.

Разбира се, можете да използвате всички правни материали, намерени тук, ръководейки се от Creative Commons Attribution 2.5.

Категория:Уикиверситет:Отказ от отговорност