Jump to content

מבשרי הציונות 1881-1849

From Wikiversity
ממוזער הדף נמצא כעת בשלבי עריכה. הנכם מתבקשים לא לערוך אותו בטרם תוסר תבנית זו


מי היו מְבַשְׂרֵי הציונות? ומה היו האתגרים שניצבו בפניהם?

הרב יהודה אלקלעי
הרב צבי הירש קלישר
משה הס


מבשרי הציונות הם הוגי דעות, מדיניות ויזמים של מערף פעולות שמהותו החזרת עם ישראל לארץ ישראל והקמת ריבונות יהודית בה. תוכניתם הייתה לכתחילה ייחודית ומורכבת מניגודים שלכאורה. מחד גיסא, הם שאפו להחזרתו של עם ישראל למצב מדיני ככל העמים, להיותו עם ריבוני בכברת ארץ משלו; ומאידך גיסא, חזונם התבסס על היסטוריה קדומה, על ריבונותו של עם ישראל בארץ ישראל בעת העתיקה. החזון הלאומי של מבשרי הציונות שאב רבות מהתרבות היהודית בעת העתיקה ובימי הביניים, אבל גם שוחח עם רעיון הלאומיות שצמח באירופה במאה ה-19, והיה הגורם העיקרי להקמת מדינות לאום, במאה ה-20.

מבשרי הציונות החלו את פעילותם במחצית המאה ה-19.

הרב יהודה אלקלעי, הרב צבי הירש קלישר והוגה הדעות משה הס, נחשבים למבשרי התנועה הציונית הראשונים.

ביבליוגרפיה[edit]

מחקר
  • בן-ציון דינור ושמואל יבנאלי (עורכים), מבשרי הציונות: התהוות התנועה הציונית וראשוני מפעליה בגילוייהם ובהשתלשלותם ההיסטוריה מימי כשלונה של התנועה השבתאית עד ראשית "חבת ציון": (מקורות ותעודות בתוספת מבואות, הערות וביאורים), בתוך: ספר הציונות, א-ב, תל אביב: הוצאת מוסד ביאליק על ידי הוצאת דביר, תרצ"ט-תש"ד - 1944-1939. ‬
  • שלמה אבנרי, הרעיון הציוני לגווניו, (עורך: אהוביה מלכין), תל אביב, הוצאת עם עובד, 1980.
  • יעקב כ"ץ, לבירור המושג "מבשרי הציונות", לאומיות יהודית, ירושלים: הספרייה הציונית על יד ההסתדרות הציונית, תשמ"ג-1983, עמ' 284-263.
  • יוסי גולדשטיין, בין ציון לציונות, תולדות התנועה הציונית 1914-1881, יחידה 2, פרק 2, תל אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1995.
  • יוסף שלמון, דת וציונות - עימותים ראשונים, ירושלים: הוצאת הספרייה הציונית, תש"ן 1990.
יען
  • יהודה ואלך, אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל, מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה, ירושלים: הוצאת כרטא, 1974.
  • אביתר פריזל, אטלס כרטא לתולדות עם ישראל בזמן החדש, ירושלים: הוצאת כרטא, 1983.

דף הקורס - תולדות הציונות השיעור הבא - עלייה, הגירה והעפלה >>