Jump to content

תש"ח 1948-1947

From Wikiversity
ממוזער הדף נמצא כעת בשלבי עריכה. הנכם מתבקשים לא לערוך אותו בטרם תוסר תבנית זוביבליוגרפיה[edit]

מקורות
  • גדליה יוגב (עורך), תעודות מדיניות ודיפלומטיות, כרך I (כרך מקדים): דצמבר 1947 – מאי 1948, ירושלים: הוצאת גנזך המדינה, תש"ם 1980.
  • יהושע פרוינדליך (עורך), תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל, כרך 1: 14 במאי – 30 בספטמבר 1948, ירושלים: הוצאת גנזך המדינה, תשמ"א 1981.
  • יהושע פרוינדליך (עורך), תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל, כרך 2: אוקטובר 1948 – אפריל 1949, ירושלים: הוצאת גנזך המדינה, תשמ"ד 1984.
  • ימימה רוזנטל (עורכת), תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל, כרך 3: שיחות שביתת הנשק עם מדינות ערב דצמבר 1948 – יולי 1949, ירושלים: הוצאת גנזך המדינה, תשמ"ג 1983.
  • דוד בן-גוריון, יומן המלחמה: מלחמת העצמאות, תל אביב: הוצאת משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1982.
  • משה שרת, בשער האומות 1946–1949, תל אביב: הוצאת עם עובד, 1958.
מחקרים<< שנות התקומה 1948-1945 דף הקורס - תולדות הציונות