اعداد

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

عددها بازیکنان اصلی ریاضیاتند.

تعریفات[edit]

عددها اشیایی هستند که ما برای محاسبهٔ چیزها استفاده می‌کنیم. ریاضی‌دانان اعداد مختلف را به چند مجموعه تقسیم کرده‌اند:

  • اعداد طبیعی:
  • اعداد حسابی:
  • اعداد صحیح:
  • اعداد گویا:
  • اعداد حقیقی:
  • اعداد مختلط:

توجه: هر مجموعه شامل تمامی اعضای مجموعهٔ بالایی‌اش نیز است.