بخش:عربی

From Wikiversity

آموزش مقدماتی[edit]

دستور زوون[edit]

صرف[edit]

عبارت هسته از دانش کلمه‌اشناسی عربی زوون دله و ساختار مستقل کلمات خارج از بحث وه جمله سر

نحو[edit]

قسمتی از ادبیات عرب هسته که به بررسی چتی تشکیل بیّن و حالات جمله دس زنده. همچنین دانش نحو شامل قوانین خاص صورتون مختلف کلمات جمله دله هم وانه