بخش:فارسی

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

فارسی اتا از چله‌ئون پهلوی زوون هسته. همینتی این زوون دارای چله‌ئون دیگر هم هسته اینجه اول اما فقط به آموزش زوون و ادبیات فارسی دس زمبی.