بیمارستانا

From Wikiversity

بیمارستونای مازرونی[edit]

بیمارتون جایی که ون دله بیمارا ره دوا کانه و همیشگ ون دله طبیب درهپند پیزشکی[edit]

اگه تونی بنویسین


کشف جدید[edit]

اگه تونی بنویسین


جدید بیماریون[edit]

مواظب بایین آنفولانزای خیئی که تازه در بمو نیرین اینتا بیماری میکزیک دله جه در بمو.


وچون بیماری[edit]

اگه تونی بنویسین --محک555 13:53, 6 August 2009 (UTC)