تفریگائون

From Wikiversity

امروز، Sunday 25 February سنه 2024 هسه

مازرونی ویکی تفریگائون خوش بمونی

اره تفریگا ایسسه، همه تینن اره تفری ؤ سرگرمی را تودأن؛ تونی داستان و شئر بوینین و یا دیگرؤن همره بازی ؤ موسابقه را دمبدین. اگر بوبؤ، عکس ؤ فیلمای جالیب نی دیگرؤنئبه نوشؤن هدین. .


چیستون
  • اونتا چچیه تَپ کانده توپ کانده زمین ِسیو کانده؟

(گو)

جوک
  • اتا ترک جن کنار جه رد وانه جن گانه: بسم الله... این تا چچی بیه؟
  • اتا مَزرونی مردی ره گنه واحد خورد ته از میثقال چچیه وه گنه : چِس میثقال

.

ضربوالمثل

لوه لاقلی ره گانه ته کینگ سیوئه.

بازی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

موسابقه

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

اس ام اس

دوندی فرق تو با پنالتي چيچیه؟پنالتي 50 ،50 گوله، ولي ته100در100گولي!

دوس یاجی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
حوادیث

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

گب زنی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.