دیوار آتشین

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

دیوار آتشین ابزاری است که به کمک آن شبکه محلی از شبکه گسترده مانند شبکه جهانی اینترنت جدا می‌شود.

دیوار آتشین ابزاری امکانی است که به کمک آن شبکه محلی از شبکه گسترده مانند شبکه جهانی اینترنت جدا می‌شود.