گت ولگ/آموزشگا

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Tuesday 27 September سال 2022 ايسه

گیله ویکی آموزشگایه خوش بومأین

اره آموزشگا ایسسه. اگر شمه اطلاعات خوبی در مورد رشته خاصصی دأنین تینین به عنوان ایته آموزیگار، اره کیلاس را تودین. اره مدرسه ؤ دانشگا نی دأنه کی سیستم آموزشی خاص خودشه دأنه ؤ تینین اوشؤنه مئن تدریس بوکونین. اره خأنه ایته مدرسه ؤ دانشگایه مورسؤن ولی اینترنتی ببی، هین واسی سطح تدریس و مطالب آموزشی نوا جایه دیگره امره فرق بوکونه.


آموزش

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

اوستادؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

واپورس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar blue.jpg
کامپیوتر
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green2.jpg
زوان

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green3.jpg
ادبیات

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green1.jpg
فلسفه
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
Wbar pink.jpg
تارئخ

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

بوفه

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.