گت ولگ/آموزشگا

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Wednesday 22 March سال 2023 ايسه

گیله ویکی آموزشگایه خوش بومأین

اره آموزشگا ایسسه. اگر شمه اطلاعات خوبی در مورد رشته خاصصی دأنین تینین به عنوان ایته آموزیگار، اره کیلاس را تودین. اره مدرسه ؤ دانشگا نی دأنه کی سیستم آموزشی خاص خودشه دأنه ؤ تینین اوشؤنه مئن تدریس بوکونین. اره خأنه ایته مدرسه ؤ دانشگایه مورسؤن ولی اینترنتی ببی، هین واسی سطح تدریس و مطالب آموزشی نوا جایه دیگره امره فرق بوکونه.


آموزش

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

اوستادؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

واپورس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

کامپیوتر
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

زوان

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

ادبیات

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

فلسفه
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
تارئخ

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

بوفه

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.