گت ولگ/بیمارستان

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Saturday 4 February سال 2023 ايسه

گیله ویکی بیمارستانه خوش بومأین

اره بیمارستان ایسسه. اگر شمه دوکتور ایسسین، دیگرؤنه معاینه بوکونین. جدی بؤن ای جیگا بستگی به خوجیر کاری شمه دوکتورؤن دأنه. اگر ایته بیمار موشکلی دأنه اونه رانمایی بوکونین. اگر شمه بیمار ایسسین یا موشکل پزشکی دأنین تینین اره کی ایته بیمارستان ایسسه شیمی موشکله برطرف بوکونین. سعی بوکونین شیمی موشکلاته دقیق ؤ دوروس توضیح هدین.


پیزیشکی پند

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

مطبؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

واپورس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar blue.jpg
عمومی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green2.jpg
کودکان

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green3.jpg
داخلی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green1.jpg
روان
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
Wbar pink.jpg
زیبایی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

آموزش

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.