گت ولگ/تفریگا

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Tuesday 28 March سال 2023 ايسه

گیله ویکی تفریگایه خوش بومأین

اره تفریگا ایسسه، همه تینن اره تفری ؤ سرگرمی را تودأن؛ تینین داستان ؤ شعر بنین ؤ یا دیگرؤنه همره بازی ؤ موسابقه را تودأین. اگر بوبؤ، عکس ؤ فیلمای جالیب نی دیگرؤنئبه نوشؤن هدین. اره شأنه هر تفریحی گودن ولی تفریگا قانونؤن وا حفظ ببی.


چیستان

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

جوک

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

ضربوالمثل

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

بازی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

موسابقه

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

اس ام اس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

دوس یاجی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
حوادیث

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

گب زنی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.