گت ولگ/تفریگا

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Tuesday 27 September سال 2022 ايسه

گیله ویکی تفریگایه خوش بومأین

اره تفریگا ایسسه، همه تینن اره تفری ؤ سرگرمی را تودأن؛ تینین داستان ؤ شعر بنین ؤ یا دیگرؤنه همره بازی ؤ موسابقه را تودأین. اگر بوبؤ، عکس ؤ فیلمای جالیب نی دیگرؤنئبه نوشؤن هدین. اره شأنه هر تفریحی گودن ولی تفریگا قانونؤن وا حفظ ببی.


چیستان

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

جوک

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

ضربوالمثل

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar blue.jpg
بازی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green2.jpg
موسابقه

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green3.jpg
اس ام اس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green1.jpg
دوس یاجی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
Wbar pink.jpg
حوادیث

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

گب زنی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.