گت ولگ/نمایشگا

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Sunday 28 May سال 2023 ايسه

گیله ویکی نمایشگایه خوش بومأین

اره گیله ویکی نمایشگا ایسسه؛ اره موختلف نمایشگاهؤنی برپا بنه. ای نمایشگاهؤن تینه نقاشی، عکاسی، کیتاب و ... ببی.


نقاشی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

کیتاب

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

عکس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

خبرؤن
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
دیگر

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

گب زنی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.