گت ولگ/نمایشگا

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Tuesday 27 September سال 2022 ايسه

گیله ویکی نمایشگایه خوش بومأین

اره گیله ویکی نمایشگا ایسسه؛ اره موختلف نمایشگاهؤنی برپا بنه. ای نمایشگاهؤن تینه نقاشی، عکاسی، کیتاب و ... ببی.


Wbar blue.jpg
نقاشی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green2.jpg
کیتاب

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green3.jpg
عکس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green1.jpg
خبرؤن
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
Wbar pink.jpg
دیگر

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

گب زنی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.