گت ولگ/نیازمندیؤن

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Wednesday 31 May سال 2023 ايسه

گیله ویکی نیازمندیؤنه خوش بومأین

اگر کسی چیزی نیاز دأنه، تینه اره ایته آگهی هدی.


آموزش

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

واپورس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.


دیکؤن
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

دیکؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

ادیکؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

دیکؤن
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
دیکؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

گب زنی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.