گت ولگ/نیازمندیؤن

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Tuesday 27 September سال 2022 ايسه

گیله ویکی نیازمندیؤنه خوش بومأین

اگر کسی چیزی نیاز دأنه، تینه اره ایته آگهی هدی.


آموزش

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

واپورس

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.


Wbar blue.jpg
دیکؤن
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green2.jpg
دیکؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green3.jpg
ادیکؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green1.jpg
دیکؤن
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
Wbar pink.jpg
دیکؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

گب زنی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.