گت ولگ/پولیس

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

امروج، Wednesday 29 March سال 2023 ايسه

گیله ویکی پولیسی جیگا خوش بومأین

اره پولیسؤن شیمئبه ایسأن کی اگر گیله ویکی مئن خلافی پیش بومأ سریع ایقدام بوکونن


پولیسی پند

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

پولیسؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

شکایت

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

آموزشگا

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.