ਫਾਟਕ:ਵਿਗਿਆਨ/Featured Picture

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ਚੋਣਵੀਂ ਤਸਵੀਰ[edit]

  • ਵਿਲੀਅਮ ਫੈਟਿਸ ਡੁਗਲਸ (1822 - 1891) ਦੁਆਰਾ "ਦ ਅਲਕੈਮਿਸਟ"
  • ਪਿਨਵੀਲ ਗਲੈਕਸੀ
  • ਘੁੰਮਦੀ ਧਰਤੀ