ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Jamming cleat.jpg ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵੰਡ: ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰਾਂਸ਼[edit]

This learning project seeks to aid science students in understanding the Greek and Latin roots of technical terms. Students are encouraged to discuss words that they have learned on the discussion thread.

ਟੀਚੇ[edit]

This learning project was originally set up to aid students in my Introductory Biology Class in the Spring 2008 semester learn the Greek and Latin roots of Scientific terms to aid them in the class. This information is useful for any student of the sciences, however, and anyone who wishes to is welcome to participate in this project.

ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ[edit]

ਟੈਕਸਟ[edit]

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸਬਕ[edit]

 • ਸਬਕ 1: ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ 0 ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸਟ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ।

ਚਰਚਾ ਸਫ਼ਾ[edit]

ਕੋਰਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ।

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ[edit]

ਲਿਖਤਾਂ[edit]

ਸਕ੍ਰਿਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ[edit]

Students - If you register on Wikiversity, you can list your name here.
If you post on the discussion page, please use three tildes ~ to sign your name.
You do NOT have to join Wikiversity to use this course.
User:Rozzychan Instructor

ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਾਣਨਾ[edit]

 • Suggested Prerequisites:
  • ... none
 • Time investment:
  • About one lesson per week.
 • Assessment suggestions:
  • The text has in-line test yourself exercises.
  • If there is interest, I can develop a quiz or self-test

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[edit]