சுற்றுச்சூழல்

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

சுற்றுச்சூழல் என்பது நம்மை சுற்றி உள்ள பகுதி.