గణిత మహాపర్వము

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

పరిచయము[edit]

గణితము అనే ఈ విషయము మన పరిసరాలను ఇంక లోతుగా అర్థము చేసుకొనెలాగ, ప్రాకృతిక క్రియలను సరళ రూపాలలో అధ్యనించెలా, మరియు దైనందిన జీవితమున ఉపయొగించబడుతున్నది. దీనినే సామాన్యంగా లెక్కలు అథవా మథెమతిక్స్ అని కూడ అంటారు. విజ్ఙానానికి మూలాలు దీనినుండే పుట్టాయి. దీని క్రింద చాలా శాఖలు ఉన్నాయి.

వివరాలు[edit]

దీని క్రింద ౧౨ పర్వాలు ఉన్నవి.

పర్వము:తెలుగు