లిప్యక్షరములు

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

లిపి[edit]

సంస్కృతము దేవనాగరి లిపిని అనుసరిస్తు వచ్చినది. దీనిట్లో ౫౧ అక్షరాలున్నాయి. అవి:

स्वराः-స్వరాలు व्यञ्जनानि-వ్యంజనాలు अयोहवाहाः-అయోగవాహులు
क्‌ క్ अं అం
ख्‌ ఖ్ अः అః
ग़्‌ గ్ अऽ అఁ
घ्‌ ఘ్
ङ्‌ ఙ్
च्‌ చ్
छ्‌ ఛ్
ఋ(ఇది దీర్ఘ ఋ) ज्‌ జ్
లృ झ्‌ ఝ్
లృ (ఇది దీర్ఘ లృ) ञ्‌ ఞ్
ट्‌ ట్
ठ्‌ ఠ్
ड़्‌ డ్
ढ़्‌ ఢ్
ण्‌ ణ్
त्‌ త్
थ्‌ థ్
द्‌ ద్
ध्‌ ధ్
न्‌ న్
प्‌ ప్
फ्‌ ఫ్
ब्‌ బ్
भ्‌ భ్
म्‌ మ్
य्‌ య్
र्‌ ర్
ल्‌ ల్
व्‌ వ్
श्‌ శ్
ष्‌ ష్
स्‌ స్
ह् హ్
ळ्‌ ళ్

పరీక్ష[edit]