စီꩻပွာꩻရေꩻယီးမိုးကိရိယာႏ

From Wikiversity

စီꩻပွာꩻရေꩻယီးမိုးကိရိယာႏနောဝ်ꩻ နုဲင်ႏငံႏတနုဲင်ႏငံႏတွမ်ႏစီꩻပွာꩻရေꩻစနစ်တဗာႏကတဲက်ထွားဒါႏအနယ်ꩻတဖူꩻဖုံႏတဲ့ တဗွိုန်တောဝ်းလို့ဝင်ꩻသွူ။ဝွေꩻသီးကဖေႏဒါႏအချက်အဗာႏအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏနောဝ်ꩻတဲ့ ထွာဒျာႏနုဲင်ႏငံႏအတာႏ ခြွေခြာႏတားလဲ့ကေန်ꩻခြေားနုဲင်းမုဲင်ꩻဒျာႏသွူ။စီꩻပွာꩻရေꩻယိုထင်ႏထိုမွိုင်နုဲင်းမုဲင်ꩻစား တားလဲ့ အထဲ့ဖွိုႏမွိုင်ချာနုဲင်းမုဲင်ꩻစားဖုံႏသွူ။စီꩻပွာꩻရေꩻယီးမိုးကိရိယာႏတဲ့ဝွေꩻသီးကသွုံꩻဒါႏနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏနုဲင်ႏငံႏတနုဲင်ႏငံႏအကို နီလိုꩻသီးအုံအောဝ်ႏမုပွုံႏစံႏဖုံႏဒျာႏသွူ။ ကတဲမ်းပြန်ႏလိတ် [1]

အုံနောင်[edit]

  1. Basic Economic