Jump to content

လွုမ်း ဒစ်စစ်တယ် ထာꩻယောင်ꩻဆျောဝ်ႏ တဗာႏ

From Wikiversity
ဝဲဘ် ဒီသုဲန်း လွုမ်း ဒစ်စစ်တယ် ထာꩻယောင်ꩻဆျောဝ်ႏ တဗာႏ
လိတ်မဲ့ငါ ယိုဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာ ဝဲဘ် ဒီသုဲန်း ပရေားစဲက်တ် အကွို့ꩻ။

လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ထွာထာꩻမာꩻခြပ်ရဲဉ်ႏ ဝဲဘ် ဒီသုဲင်း တကွို့ꩻတခဝ်သွူ။

Original image: '...ဘဏ္ဍာတာႏ နေင်ႏခွဲး...' '...the end of the fiscal year...' http://www.flickr.com/photos/16982824@N00/168007640 by: Rob Saldaña

အောဝ်ႏ တရာꩻကနွို့ဒါႏ ထာꩻတဲမ်းတောင်ꩻခါꩻကို:

"ထာꩻခင်ႏလမ်းယိုဗာႏ အွောန်ႏနယ်ဖေႏ ကလိုႏဒါႏ ထာꩻသေ ထာꩻမော်ဖုံႏ ကအီးလွုမ်း၊ ကအီးဆွာႏဖေႏ ကထူႏအွောန်ႏဒွူႏခါꩻ ဒစ်စစ်တယ်နေးဒါႏ ထာꩻယောင်ꩻဆျောဝ်ႏတဗာႏတာႏသွူ။ ရဲန်ꩻဖေႏပါ ကအီးအွောန်ႏတွီထန်ႏ ကအူဗွို့ꩻဒါႏ အီလဲက်ထရွန်နစ် ထာꩻယောင်ꩻဆျောဝ်ႏ။ ထာꩻခင်ႏလမ်းယိုဗာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏထာꩻသေ ကအွောန်ႏဒွူႏဒါႏ ဒစ်စစ်တယ် ထာꩻယောင်ꩻဆျောဝ်ႏ၊ မာꩻဗွေထာꩻ ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ၊ ယင်း ကရဲန်ꩻလွေꩻ ဖပန်းဖေႏ ထာꩻရောင်ႏ ကအီးနျꩻဗွို့ꩻတာႏ တွမ်ႏ ပီꩻ စက်ꩻခါꩻ ဒစ်စစ်တယ်ဖုဲန်လ် ဝိသေသလက္ခဏာႏဖုံႏသွူ။"

အထျꩻနောဝ်ꩻ၊ အမဉ်ရိုꩻ (ကီနောဝ်ꩻဗာႏယို တဲမ်းတခြင်ခြင်တေား အဲန်းဂလစ်နေး)။

ခင်ႏလမ်းယိုတဗာႏခရာႏ နာꩻထွားစဲင်းခြာ အွိုး National Training Information System Official document for ICPMM322Aကို။

အခင်ႏလမ်းယိုဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာ ထာꩻခူဗဉ်ႏဖုံႏ လယို တခူးတခေါဝ် :

From the official document:

"This unit describes the skills and knowledge required to edit and manipulate an image captured digitally and prepare for export to electronic image assembly. ... This unit requires knowledge of digital image capture, and the integral properties and characteristics of preparation of colour separation for print and digital file handling."

Basically, that means ... (translate above into plain english)

You can read more about this unit on the National Training Information Systems Official document for ICPMM322A.

This unit is part of the following qualifications:


ခင်ႏလမ်းယိုဗာႏ အီးစွဲးကမ်းငီꩻနာꩻ နုဲင်းမုဲင်ꩻ[edit]

သွောန်ထူႏ မာꩻထွေလွောန်ꩻ ကလိုႏဒါႏ ထာꩻမော်ဖုံႏ ခင်ႏလမ်းယိုဗာႏကို မဉ်ႏထွူနောဝ်ꩻလဲင်ႏ နာꩻ မာꩻနယ်ဖေႏစဲင်းအီးဒါႏ နာꩻထာꩻမော်ဖုံႏ အွိုး-

အဗူႏသား ထာꩻမာꩻတာႏ အထွော့ꩻအရန်း
၁. နွို့ရပ် ဒစ်စစ်တယ် ထာꩻယောင်ꩻဆျောဝ်ဝ်ႏ
 1. ဗွောင်ခါꩻ ဒစ်စစ်တယ် ထာꩻယောင်ꩻဆျောဝ်ႏထွူ နွို့ရပ် ခြꩻလွေꩻဖေႏ အဓိကထာꩻမာꩻတာႏ ရီသိုလူးဆျွန်း ထာꩻခြပ် အဒွို့ꩻအစꩻ အလုဲင်ꩻဖုံႏ။
 2. ထာꩻယောင်ႏဆျောဝ်ႏ ကအောဝ်ႏနေး တနျား၊ တသဉ်၊ သောမ်ႏ RGB ကို ကြုဲင်းလွေꩻဖေႏတေား CMYK
 3. ဒါဖေႏ ထာꩻယောင်ꩻဆျောဝ်ႏ ဝိသေသ လက္ခဏာႏဖုံႏ အရောင်ႏ တွမ်ႏ ကမဉ်လꩻဒါႏ အတမို့ အစဲင်းဖုံႏတာႏ
၂. လွုမ်း ဒစ်စစ်တယ် ယောင်ꩻဆျောဝ်ႏ
 1. ထွန်ႏရဲပ်လွေꩻတွမ်ႏ ကရော့ꩻဒါႏ သော့ဖ်ဝဲး ကအီးမာꩻထွာအီ နျꩻဗွို့ꩻ ထာꩻယောင်ꩻပရိုဖုဲန်လ်(ကတဲမ်းခါꩻ ယောင်ꩻဆျောဝ်ႏခရာႏ)တာႏ တွမ်ႏယင်း/တောဝ်းလဲ့ ရဲန်ꩻမာꩻထာꩻ ကအီးထဲ့မဲန်ႏတွမ်ႏ ကမဉ်နျꩻဗွို့ꩻတာႏ ထာꩻလိုႏ
 2. ကအီးမာꩻထွꩻဗွို့ꩻဗွိုန်ပီထာꩻခြိုႏ ထာꩻမာꩻ ကအွောန်ႏထော့ဖုံႏတာႏ လွုမ်းဟောဝ်ခြာသေꩻ ထာꩻယောင်ꩻ
 3. ကအီးမာꩻထွꩻဗွို့ꩻဗွိုန်ပီထာꩻခြိုႏ ထာꩻမာꩻကအွောန်ႏထော့ဖုံႏတာႏ မာꩻစွို့ꩻဖေႏ ကအီးထန်ႏလွောန်ဒါႏ အရောင်ႏ
 4. ကအီးမာꩻထွꩻဗွို့ꩻဗွိုန်ပီထာꩻခြိုႏ ထာꩻမာꩻကအွောန်ႏထော့ဖုံႏတာႏ မာꩻစွို့ꩻဖေႏ အယောင်ꩻ ကလွန်း
 5. ကအီးမာꩻထွꩻဗွို့ꩻဗွိုန်ပီထာꩻခြိုႏ ထာꩻမာꩻကအွောန်ႏထော့ဖုံႏတာႏ အွောန်ႏသေးဟောဝ်သေꩻ ကလွုမ်းခါꩻဒါႏ ထာꩻယောင်ꩻ
 6. အွောန်ႏစူꩻဖေႏ ထာꩻယောင်ꩻတာႏ ကလိုႏဒါႏ ခင်ႏလမ်းဖုံႏထွူꩻ အွောန်ႏဟောဝ်သော့ꩻ
 7. ကအီးအွောန်ႏတွီထန်ႏတာႏ အောဝ်ႏယွိုင်ႏခါꩻလဲန်း ကအွောန်ႏသေးဟောဝ်သေꩻ ထာꩻယောင်ꩻ
 • တဲမ်းချာႏလွေꩻ တခြင်ခြင် အဲန်းဂလစ်နေးဖေႏ အဗူႏဖုံႏ တွမ်ႏ ထာꩻမာꩻတာႏ အထော့အရန်းဖုံႏကီယိုထွူ အွောန်ႏသျအဲန်ႏဖေႏ ယိုကိုနေား...

How this unit will help you

After learning and applying the skills required by this unit you'll be able to demonstrate your skills in:

ELEMENT PERFORMANCE CRITERIA
1. Assess digital image
 1. Digital image is opened and resolution parameters assessed against job specifications.
 2. Image is converted from RGB to CMYK colour space
 3. Image characteristics are evaluated for colour and tone requirements
2. Edit digital image
 1. Suitable software is engaged to enable print image profiling and/or manipulation to suit print requirement
 2. Image is retouched to conform to job specifications
 3. Local colour correction is employed to conform with job specifications
 4. Tone correction is undertaken to conform with job specifications
 5. Edited image is saved to conform with job specifications
 6. Image storage requirements are identified and employed
 7. Image is saved ready for export
 • translate the above elements and performance criteria into plain english and summarise here...

သွောန်ထူႏ ကလိုႏဒါႏ ထာꩻမော်ဖုံႏတာႏ အုဲန်ဒီယာဖုံႏ[edit]

၁. ကရိုꩻခါꩻဒါႏ ထာꩻမော် အရီးဗာႏယို လꩻဒါႏအီ အွောန်ႏသော့ꩻသꩻမာꩻ ထာꩻယောင်ꩻတထွောင်းထွောင်းကို၊ ဥပမာ၊ နောဝ်ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာဒါႏ မဲ့တပင်နဲ့၊ တောဝ်းလဲ့ မို့ꩻအေႏတဗာႏနဲ့ ပါတွမ်ႏ မဲ့ဗွို့ꩻခရာႏ အလုဲင်ꩻယဟန်ႏဖုံႏသွူ။

Ideas for learning the required skills

1.The first mentioned skill can be achieved through absorbing the mentally concentrated part of the picture, for example,it can be an eye or a cloud with some interesting pattern. The mentally concentrated part of the picture will give us a brief about the orientation, shape and basic measurements required to elevate(e.g:a sky is always displayed in a long view,as well as a couple of eyes will be always beautiful when it is shown in a long view with an elevated perfectly shaped eyeballs) the mentally concentrated part. Once the measurements are done we can easily go through the processes related to colors(and sounds,in case of motion pictures) This is always applied during the photography(painting in ancient times), cinematography, architecture, fashion industry, tourism and hospitality related industries and so on. A perfect frame or a perfect measurement is calculated in advance and in accordance with human nature,there is the opportunity to try something new as an experiment or an investment. A perfectly measured frame can become a good representation of the time and the development of the culture as the paintings are preserved to see the old culture and learning new things, so getting involved in classical arts will be helpful to measure the basic element, measurements used to elevate the mental concentrated part of a classic painting will be always useful as they are simply concentrated on the mentally concentrated part the thing which retain in Mind is what called mental concentrated part this part can be elevated by relying on the shape of the part, we can go with a same shape or something contrast but always being aware of what is doing is important which helps in the financial benefits of the work since we can convince the techniques that we used and getting more ideas by spreading it.

2. As we move further we come to know the importance of digital imaging and everyone still not giving digital images it's own credit. A well balanced work is always a good masterpiece no matter what is the medium you used. Colours plays the whital image in visual arts as we go through Colors we will come to know the impact of a well balanced image or a poor quality of illustrations. A modern art painting gets its value through the ideas which are shown without the help of shapes(real shapes). Knowing the importance of learning the Colors is the required skill here. How Colors are associated with mood swings, how they react with the brain all matters. Prioritizing the Colors, arranging them, make relations and splitting relations are some of the most required skills as we go further. Adsorbing the Colors from a verbaly described ideas are advance skilled learning and helps cinematography.Understanding the terms and having a clear idea about the actions that can be carried out is very important. Illustration of relationship will help in achieving that.