ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ

From Wikiversity

အောဝ်ႏဝီကီတက္ကသိုလ်ႏကို ရပ်ဆုမ်ႏဒျာႏဩ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏယို ထွာ ထွားလွူꩻလိတ်တာႏသွူ။ ယိုနောဝ်ꩻ ထွာ နာꩻကအီးမော့ꩻဒါႏ ထွားလွူꩻအီလိတ်လုဲင်ꩻထာꩻခြွီ တွမ်ႏ ထွားလွူꩻခရာႏ ပရိုစဲက်ဖုံႏသွူ။ အဖြာꩻမုဲင်ꩻ အပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း နွို့ပါငီꩻလꩻ။ ယိုနောဝ်ꩻ အငိုꩻလို့တောဝ်း၊ ဝင်ꩻသော့ꩻတောဝ်း ads ထွူမကာႏ ကအီးထွားလွူꩻတာႏ ပါမုဲင်ꩻထျꩻတယောဝ်း ဒေါ့ꩻရီကွီထူႏဗာႏခုဲင်ႏတောဝ်းသွူ။ ဘွဲ့ဒီကရီနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ ဖေႏတောဝ်း၊ ဖတ်ထွားလော်အီတာႏလုမ်ꩻ။ အဖြာꩻမုဲင်ꩻ အပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း နွို့တဲမ်းမာꩻ၊ မွောန်းဖျင်ဟောဝ် သွောန်ခရာႏလိတ်လုဲင်ꩻလꩻ၊ နွို့ပါငီꩻကအောဝ်ႏမာꩻ ထွားလွူꩻဝင်ꩻလိတ်လုဲင်ꩻကိုလꩻသွူ။ စုမ်ႏဖြီးစုမ်ႏဖြာꩻ ထူႏ ဘာႏသာႏထွားခရာႏ လꩻသွူ။ ယိုနောဝ်ꩻ နွို့စေလိတ်ရီခရာႏ တွမ်ႏ ဖေႏ ထွားလိတ်ငိုꩻခရာႏ လိုႏတောဝ်း။ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏကို ကအောဝ်ႏဒါႏ အခရာႏဖုံႏယို လိုꩻအာတဲမ်းငီꩻခါꩻနေးဝင်ꩻ၊ တဲမ်းမာꩻတွမ်ႏ ဝီကီသော့ဝဲး၊ အောဝ်ႏရပ်ဆုမ်ႏ ခြုဲင်းနယ်ဆုမ်ႏ အခရာႏဖုံႏသွူ။ နာꩻကသေခါꩻ ထာꩻအွောန်ႏနယ်အယမ်နောဝ်ꩻ ခွꩻခွꩻသꩻသꩻ တဲမ်းတသာသော့ꩻ၊ တောဝ်းလဲ့ နွို့တဲမ်းယမ်ခြာဖေႏထဲင်းနေား။ ခြွောင်းသꩻဒျာႏဟုဲင်း။ ကအီးဖန်းဖေႏလိတ်လုဲင်ꩻတာႏ နာꩻမာꩻတောဝ်းအကောန့် (account) တဲ့လꩻလꩻ။ ကွဲးတဲင်တွော့ꩻ မဉ်ႏမာꩻခါꩻနောဝ်ꩻ တဲမ်းမာꩻလိတ်လုဲင်ꩻသား လိုꩻအာခြာကို အဖြာꩻမုဲင်ꩻယို နာꩻဟောင်း ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻယူႏဖန်အီဖုဲင်ႏထွူကာႏတောဝ်း လꩻခါꩻပါက ကေားခုမ်သား လိတ်မဲ့ငါသွူ။ ရိုꩻနာꩻကသေယူႏခါꩻ ပညာႏဖဲ့ꩻခရာႏ ယမ်ယမ်မဉ်ႏအောဝ်ႏ၊ နောဝ်ꩻတောဝ်းလဲ့ မဉ်မာꩻထွာချာ နာꩻတာႏမဉ်ႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ ခါးလားကမာꩻ မဉ်ႏထွားဖတ်ရီး တဲမ်းထဲင်းသော့ꩻ အခရာႏ လိတ်မဲ့ငါယိုစားကိုနောဝ်ꩻ နာꩻတာႏ အကျိုꩻအီး‌အောဝ်ႏသွူ။ မဉ်ႏလယ်ႏထွားဖြီးဖြောဝ်း ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ၊ မဉ်ႏအွောန်ႏသꩻ လော်ထွားလွောန်ꩻ ဝင်ꩻမာꩻခါꩻထာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ဝင်ꩻထေခါꩻလဲန်းရဲင်ꩻအာႏတွာမုဲင်ꩻနောဝ်ꩻ နာꩻတာႏ အကျိုꩻအီးအောဝ်ႏနေနေ။ နာꩻမဉ်ႏကုဲင်း ထွားမောဝ်ꩻ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ အထျꩻ၊ ထွားဆွာꩻငါပါခြာ ပရိုစဲက်ကို ကအောဝ်ႏဒါႏ နာꩻထာꩻမဉ်သေ မဉ်ဒါႏနောဝ်ꩻ။ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ မွန်ဗန်တာႏ မာꩻဖေႏထာꩻတဗာႏဗာႏနေား။ မဉ်ရီထာꩻ မဉ်ႏအောဝ်ႏလုဲင်ႏဒါႏနောဝ်ꩻ နွို့လယ်ႏ လိုꩻအာမော့ခွဲးရီရောင်သော့ဝင်ꩻ တခင်ႏလမ်းကိုယိုနေား။