အဲန်းဂလစ်-ပအိုဝ်ႏ သဒ္ဒါ

From Wikiversity

ဝါစင်္ဂ ၈ ဗာႏ (Eight Parts of Speech)

Noun  =
Pronoun  =
Adjective  =
Verb  =
Adverb  =
Preposition  =
Conjunction  =
Interjection  =

Noun = နာမ (နာမ်)
ကားကအောဝ်ႏ သက်အဲန်၊ သက်အဲန်ထောဝ်း၊ ခွေါင်းဒါႏ၊ ခွေါင်းဒါႏထောဝ်း ထာꩻမဉ်ꩻဖုံႏယို ဟဲ့ꩻ နာမ (Noun) သွူ။
ဥပမာ။ ။ မုဲင်းကောင်၊ မောင်ႏတွူ၊ ထာꩻရက်

Pronoun = နာမ တာႏ
ငေါဝ်း ကရော့ꩻတွမ်ႏ နာမ၊ ကဟဲ့ꩻတရွို့ꩻဖေႏ နာမနောဝ်ꩻ ရိုꩻ နာမ တာႏ(Pronoun) သွူ။
ဥပမာ။ ။ ခွေ၊ နာꩻ၊ ဝွေꩻ၊ နီ