ალგორითმი

From Wikiversity

ალგორითმი არის მოქმედებათა ერთობლიობის ზუსტი აღწერა, რომელთა მკაცრად განსაზღვრული თანმიმდევრობით შესრულება განაპირობებს დასმული ამოცანის ამოხსნას. ყველა ალგორითმს აქვს თავისი შესრულების დრო. ძირითადად ალგორითმის მუშაობას აფასებენ O („ო“ დიდ) ტერმინებში ანუ იყენებენ ალგორითმის შესრულების დროის ზემოდან შეფასებას. ტერმინი ალგორითმი მე-9 საუკუნის შუა აზიელი მოაზროვნის მუჰამედ ბენ მუსა ალ-ხორეზმის სახელის ლათინურ ტრანსკრიფციას უკავშირდება. როგორც ცნობილია მან ჩამოაყალიბა არითმეტიკული მოქმედებების წესები

ალგორითმული სირთულე[edit]

ჩამონათვალი სირთულის ტიპი
მუდმივი სირთულე (არ არის დამოკიდებული მონაცემის ზომაზე)
ლოგარითმული სირთულე
წრფივი განტოლება
ნახევრად-წრფივი განტოლება
კვადრატული სირთულე
კუბური სირთულე
პოლინომური სირთულე
ნახევრად პოლინომური სირთულე
ექსპონენციალური განტოლება
ფაქტორიალი