ალგორითმი

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ალგორითმი არის მოქმედებათა ერთობლიობის ზუსტი აღწერა, რომელთა მკაცრად განსაზღვრული თანმიმდევრობით შესრულება განაპირობებს დასმული ამოცანის ამოხსნას. ყველა ალგორითმს აქვს თავისი შესრულების დრო. ძირითადად ალგორითმის მუშაობას აფასებენ O („ო“ დიდ) ტერმინებში ანუ იყენებენ ალგორითმის შესრულების დროის ზემოდან შეფასებას. ტერმინი ალგორითმი მე-9 საუკუნის შუა აზიელი მოაზროვნის მუჰამედ ბენ მუსა ალ-ხორეზმის სახელის ლათინურ ტრანსკრიფციას უკავშირდება. როგორც ცნობილია მან ჩამოაყალიბა არითმეტიკული მოქმედებების წესები

ალგორითმული სირთულე[edit]

ჩამონათვალი სირთულის ტიპი
მუდმივი სირთულე (არ არის დამოკიდებული მონაცემის ზომაზე)
ლოგარითმული სირთულე
წრფივი განტოლება
ნახევრად-წრფივი განტოლება
კვადრატული სირთულე
კუბური სირთულე
პოლინომური სირთულე
ნახევრად პოლინომური სირთულე
ექსპონენციალური განტოლება
ფაქტორიალი