ამოცანები ნაწილებზე

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ამოცანა 1. საქართველოს ტერიტორიის საზღვრების საერთო სიგრძე 1970 კილომეტრია. აქედან საზღვაო საზღვარია 310 კილომეტრი. საქართველოს მთლიანი საზღვრის რა ნაწილს შეადგენს საზღვაო საზღვარი?

ამოხსნა: ამოცანის ამოსახსნელად საკმარისია დავითვალოთ საზღვაო საზღვრის სიგრძის შეფარდება მთლიანი საზღვრის სიგრძესთან

310/1970 ≈ 0,16

პასუხი: საზღვაო საზღვარი შეაგენს საქართველოს მთლიანი საზღვრის დაახლოებით 0,16 ნაწილს

წესი: ორი რიცხვის ფარდობა გვიჩვენებს, ერთი რიცხვი მეორისა რა ნაწილია

იმისთვის, რომ გავიგოთ a რიცხვი b რიცხვის რა ნაწილია, a რიცხვი უნდა გავყოთ b რიცხვზე

მაგალითი 1. 1024-ის რა ნაწილია 128

ამოხსნა: 128 შეფარდებული 1024-თან= ⅛

პასუხი: ⅛.