80 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਦੁਆਲੇ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ

Gohome.png
80 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਦੁਆਲੇ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ > ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ  
This presentation was made possible by Wikiversal/WikiverSuite, which is made possible by your donation. Thank you for your support.
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
How to create a guided tour such as this presentation?

 

 

 

 

80 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਦੁਆਲੇ

 

 

 

 

a presentation by

 

 

 

 

School:Wikihigh