Above

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Above
  1. Trên

Examples[edit]

  • Above all
Trên hết
  • Above and below
Trên và dưới
  • Above someone's head
Trên khả năng người nào
  • Above the sea water
Trên mực nước biển