Agape

From Wikiversity

Luật Agape dường như theo nhiều cách là một oxymoron. Trong các tác phẩm của Paul Apostle, từ 'agape' được sử dụng như một từ trái nghĩa với từ 'luật'. Dĩ nhiên người ta có thể lập luận rằng từ 'luật' trong Phao-lô đề cập đến luật của Do Thái giáo và từ 'agape' sau đó đề cập đến luật của nhà thờ Cơ đốc giáo đầu tiên. Tuy nhiên, ngay khi những biểu hiện của Agape, viz. trở nên tử tế, từ bi, quan tâm và v.v., trở thành bắt buộc hoặc ràng buộc về mặt pháp lý, khái niệm Pauline thiết yếu của Agape bị giảm bớt. Agape là một thái độ đối với người khác không bắt buộc. Người ta chọn thái độ đó. Phao-lô ngụ ý rằng Cơ đốc nhân "phải có thái độ ở trong Đấng Christ" nhưng tôi không nghĩ chúng ta cần tạo ra nhiều điều 'phải'.