Any

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Any
Bất kỳ

Examples[edit]

  • Anyway
À này
  • Anyhow
Sao thì sao
  • Anyone / Any body
Bất kỳ người nào
  • Anything
Bất kỳ vật gì