Bát trận đồ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đó là 4 phương tám hướng của địa cầu. Từ đồ quái hậu thiên người xưa chế tác “ Bát môn đại độn ” dùng trong chiêm bốc, còn Gia Cát Lượng bày bố “ bát trận đồ ” tám cửa “ hưu sinh thương đổ kiển tử kinh khai ” vây khổn Lục Tốn tướng Đông Ngô. Phương vị tám cửa án theo Văn Vương Bát quái  :

  • Bắc phương Thủy,
  • Nam phương Hỏa ,
  • Đông phương Mộc,
  • Tây phương Kim,
  • Trung ương Thổ nhập xuất

- TRUNG ƯƠNG THỔ nhập khắc ở đằng Đông, nhập sanh ở đằng Nam để xuất sanh về Tây, xuất khắc về Bắc.

- HÀNH THỦY ở Bắc nhập sanh ở đằng Tây, nhập khắc từ Trung ương để xuất sanh về đằng Đông, xuất khắc về đằng Nam.

- HÀNH MỘC ở Đông nhập sanh từ đằng Bắc, nhập khắc từ đằng Tây để xuất sanh về đằng Nam, xuất khắc vào Trung ương.

- HÀNH HỎA ở Nam nhập sanh từ đằng Đông, nhập khắc từ đằng Bắc để xuât sanh vào Trung ương, xuất khắc về đằng Tây.

- HÀNH KIM ở Tây nhập sanh từ Trung ương, nhập khắc từ đằng Nam để xuất sanh về đằng Bắc, xuất khắc về đằng Đông.

Áng theo phương vị Ngũ hành Bát quái cư vị mà xác định ngũ hành thập nhị Địa chi.

  • Bốn chính phương Tí Ngọ Mẹo Dậu thụ bẫm thủy hỏa mộc kim của Khảm Ly Chấn Đoài . Hợi nằm trong khoảng [1-6] theo Tí nên Hợi Tí hành thủy . Tị nằm trong khoảng [4-9] theo Ngọ nên Tị Ngọ hành hỏa . Dần nằm trong khoảng [3-8] theo Mẹo nên Dần Mẹo hành mộc . Thân nằm trong khoảng [2-7] theo Dậu nên Thân Dậu hành kim
  • Riêng bốn Địa chi Thìn Tuất Sửu Mùi ở trên bốn phụ phương Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam có hai phái luận . Phái lấy cơ sở ngũ hành bốn quái Tốn Kiền Cấn Khôn luận Thìn âm Mộc, Tuất dương Kim, Sửu dương Thổ, Mùi âm Thổ. Phái lấy hội tụ quái Cấn (8) Khôn (2) từ trung cung tán ra trên Thìn Tuất Sửu Mùi, luận Thìn Tuất dương thổ, Sửu Mùi âm thổ và gọi Thìn Tuất Sửu Mùi là TỨ MỘ CUNG phái sau đạt lý