Bóng hình vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ánh sáng di chuyển qua vật để lại bóng hình vật do có phản chiếu của ánh sáng