Bóng hình vật

From Wikiversity

Ánh sáng di chuyển qua vật để lại bóng hình vật do có phản chiếu của ánh sáng