Jump to content

Băng đảng

From Wikiversity

Một băng đảng là một nhóm hoặc xã hội gồm các cộng sự, bạn bè hoặc thành viên của một gia đình với một tổ chức lãnh đạo và tổ chức nội bộ xác định xác định hoặc tuyên bố quyền kiểm soát lãnh thổ trong cộng đồng và tham gia, cá nhân hoặc tập thể, trong hành vi bất hợp pháp và có thể là bạo lực.

Tham khảo[edit]