Bước sóng lượng tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Với mọi lượng tử có lưởng tính song hạt

Bước sóng lượng tử