Bưu điện – Post office

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Parcel
Bưu kiện
  • Postage
Bưu phí
  • Mail/Letter
Thư/Thơ
  • Mailbox
Hộp thư
  • Stamp
Tem
  • Envelope
Phong thư
  • Money order
Gởi tiền
  • Scale
Cân
  • Telegram
Điện tín
  • Custom declaration
Tờ khai quan thuế