Bảng (table)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Thẻ Lệnh HTML dùng để tạo một Bảng có nhiều hàng và cột để chứa dữ liệu, hình ảnh ...

Cú pháp[edit]

<! Ðịnh nghĩa Bảng
<TABLE
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  BORDER=n
  CELLPADDING=n
  WIDTH=n%>
<! Ðịnh nghĩa Dòng
<TR
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  VALIGN=v-align-type>
<! Ðịnh nghĩa Cột
<TD
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=url
  BGCOLOR=color-type
  COLSPAN=n
  ROWSPAN=n
  VALIGN=v-align-type>
</TD>
</TR>
</TABLE>

Tham số[edit]

ALIGN Định hàng
BACKGROUNDNền
BGCOLORMàu nền
BORDERBiên giới
CELLPADDINGn
WIDTHChiều dài
VALIGNHàng Dọc
COLSPANn
ROWSPANn

Thí Dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table {
 font-family: arial, sans-serif;
 border-collapse: collapse;
 width: 100%;
}

td, th {
 border: 1px solid #dddddd;
 text-align: left;
 padding: 8px;
}

tr:nth-child(even) {
 background-color: #dddddd;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>HTML Table</h2>

<table>
 <tr>
  <th>Company</th>
  <th>Contact</th>
  <th>Country</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Alfreds Futterkiste</td>
  <td>Maria Anders</td>
  <td>Germany</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Centro comercial Moctezuma</td>
  <td>Francisco Chang</td>
  <td>Mexico</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ernst Handel</td>
  <td>Roland Mendel</td>
  <td>Austria</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Island Trading</td>
  <td>Helen Bennett</td>
  <td>UK</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
  <td>Yoshi Tannamuri</td>
  <td>Canada</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
  <td>Giovanni Rovelli</td>
  <td>Italy</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị